กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางภัททิราพร ศรีวิเชียร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิพงศ์ ขุนชาตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0920920742
อีเมล์ : sit.pipe30@gmail.com