พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
     1. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้ มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีศักยภาพเป็นพลโลก
     2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิต
         มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ต่อสังคม
    4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    5. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข
    6. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบคุณภาพ

 
เป้าประสงค์ (Goal)
     1. ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         พุทธศักราช 2551
     2. ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก
     3. ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     4. ผู้เรียน มีความพากเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ มีความประหยัด มีความอดทน
     5. ผู้เรียน เป็นผู้มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์
     6. ผู้เรียน เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
     7. ครู มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
     8. ครู มีความสามารถสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา
     9. ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   10. ครู มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   11. ครูมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   12. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ