วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)
          “โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยสู่สากล”

ปรัชญาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์               ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก