เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (ส.ค.)
จังหวัดกระบี่
 
 คำร้อง นพพร กาญจนะประยูร
ทำนอง ไพริน พุฒขาว

พวกเราชาวสินปุนคุณวิชญ์
ประศาสตร์สิทธิ์วิทยาสร้างศักดิ์ศรี
เทิดทูนคุณธรรมนำความดี
หนักแน่นดังคีรีเขาพนม
 
พากเพียรเรียนรู้ซื่อสัตย์
ประหยัด อดทนเลิศ ประเสริฐสม
มีศีลธรรมประจำใจใฝ่นิยม
ชื่นชมวัฒนธรรมน้อมนำพา
 
ให้จงรักภักดิ์ชาติศาสน์กษัตริย์
ตราบธงสะบัดเขียวขาวเด่นเป็นสง่า
คู่สถาบันคุณวิชญ์จิตตรึงตรา
งามเลื่องฟ้าลือระบิลแดนดินไกล
 
พวกเราชาวสินปุนคุณวิชญ์
ประศาสตร์ศิษย์สถาบันไม่หวั่นไหว
ดำรงวิทยาเกรียงไกร
ให้ยิ่งใหญ่คู่ถิ่นสินปุนเอย
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ฟังเพลงได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0ByWBF83mlKO6c3JmUnRfZS05ZVU/view?usp=sharing&resourcekey=0-KtJzFziSupwKSJ901jurCQ