ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
SAR โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 4
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก(รอบที่สี่) : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.69 KB 2
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.52 KB 7
กลุ่มบริหารทั่วไป
>ไฟล์นำเสนอข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 3
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.58 KB 3
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.67 KB 5
คำสั่งโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ที่ 85/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “เลี้ยงน้ำชา รินน้ำใจ ตั้งกองผ้าป่า 33 ปีสินปุน” และกิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ครบรอบ 33 ปี วันที่ 15 สิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 4
กลุ่มบริหารทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติขอซื้อ/ขอจ้าง/ขอเบิก Word Document ขนาดไฟล์ 52.69 KB 10
>โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 78
>โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2566 12
>โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 7
>โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 65
>แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (5ปี) พ.ศ.2566-2570 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 7
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 11
คู่มืองานนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 8
5.ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผนงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.22 KB 9
4.คำสั่งที่ 5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 6
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ครั้งที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 4
2.คำสั่งที่ 80/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 547.7 KB 2
1.คำสั่งที่77/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ระยะ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 6
6.แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 71.73 KB 38